Tato stránka má pouze informativní charakter. Závaznou povahu má pouze text zákona či podzákonného předpisu. Právním předpisem, který stanoví podmínky pro vstup a pobyt na území České republiky, je zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, jehož poslední novela zavádí řadu změn. Informace získáte na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz (Informace pro cizince) a webových stránkách Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx (Služby pro veřejnost – Informace pro cizince). Tam najdete také celé znění výše uvedeného zákona s vyznačením posledních změn. Více informací můžete také získat na nejbližším velvyslanectví nebo konzulátu České republiky.

 

Všichni studenti, kteří nejsou z EU či nemají platné povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu na území České republiky a přijíždějí na kurzy delší než 90 dnů („intenzivní kurzy českého jazyka“), si musejí vyřídit dlouhodobé vízum nebo dlouhodobý pobyt v ČR. POZOR ZMĚNA! V systému MZV Visapoint je nyní možné zapsat se pouze na dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu (bez uvedení účelu pobytu). Účel pobytu se vyplňuje až do příslušné žádosti (viz níže).

 

Upozorňujeme, že studenti „intenzivních kurzů českého jazyka“ mohou podávat žádost POUZE o dlouhodobé vízum (v černém formuláři zaškrtávají účel pobytu „ostatní“)

 

 

(1) Žádost o DLOUHODOBÉ VÍZUM (černý formulář ke stažení zde: http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-zadosti.aspx )

 

■ mohou podat jak studenti „ročního přípravného kurzu ke studiu akreditovaného studijního programu na VŠ“, tak studenti zařazení do „intenzivních kurzů českého jazyka“, či výměnných programů, pokud se jedná o kurz delší než 90 dní. Nicméně pouze studenti ročních přípravných kurzů uvádějí jako účel pobytu „studium“ (pouze tento kurz odpovídá §64 výše uvedeného zákona). Studenti intenzivního kurzu českého jazyka uvádějí jako účel pobytu „ostatní“.

 

■ Platnost (délka) víza

Dle novely zákona ze dne 18.12.2015 je možné toto vízum získat nejdéle na 12 měsíců. Studenti 5, 7, 10 nebo 12 měsíčních „intenzivních kurzů českého jazyka“ mohou získat dlouhodobé vízum s platností na 5, 7, 10 nebo 12 měsíců. Studenti v Praze žádají o prodloužení povolení k pobytu nebo o prodloužení platnosti dlouhodobého víza na OAMP, nové pracoviště HLÁDKOV (na toto oddělení je VŽDY nutné se telefonicky dopředu objednat!)

 

■ Povinnost dostavit se na osobní pohovor na ambasádu ČR!

 

■ Registrace na Cizinecké policii po příjezdu

Všichni studenti se musejí ve lhůtě 3 pracovních dní ode dne vstupu na území ČR registrovat osobně na Cizinecké policii ČR. Podrobnou informaci dostanete na studijním oddělení.

 

■ Pojištění k tomuto vízu

K vyzvednutí tohoto víza potřebujete předložit doklad minimálně o „Základním zdravotním pojištění“ (výše limitu pojistného plnění musí být alespoň 60.000 EUR) na celou dobu pobytu (resp. dobu udělení víza, nejdéle tedy na 12 měsíců). Pozor! Pro následné prodloužení pobytu je nutné si sjednat již „Komplexní zdravotní pojištění“ na dobu udělení víza, nejdéle tedy na 12 měsíců.

 

■ Lhůta pro vyřízení víza od podání žádosti

Lhůta pro vyřízení tohoto víza za účelem „studia“ je 60 dní (nicméně je dobré mít určitou rezervu, stává se, že v exponovaných obdobích se může lhůta o něco protáhnout). Lhůta pro vyřízení tohoto víza za účelem „ostatní“ je 90 -120 dní!

 

■ Pohyb v rámci schengenského prostoru

Studenti, kteří přijedou do ČR s tímto typem víza, mají také možnost vstupu do ostatních států schengenského prostoru, maximálně však na dobu 90 dní v průběhu 6 měsíců.

 

 

(2) Žádost o POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU (zelený formulář ke stažení zde http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-zadosti.aspx )

 

 

■ mohou podat POUZE! studenti přijatí do „ročního přípravného kurzu ke studiu akreditovaného studijního programu na VŠ“ (tento kurz odpovídá definici studia dle §64 zákona o pobytu cizinců).

 

■ Platnost (délka) povolení k dlouhodobému pobytu

Dlouhodobý pobyt je obvykle udělen na 12 měsíců.

 

■ Povinnost dostavit se na osobní pohovor na ambasádu ČR! Pohovor je v českém jazyce! Při žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu se žadatel vždy musí dostavit na osobní pohovor na velvyslanectví České republiky. Pohovor probíhá v českém jazyce a žadatel, pokud nehovoří česky, si musí na své náklady zajistit tlumočníka! Pouze v některých zemích je možné provést pohovor v anglickém jazyce (důrazně doporučujeme zkontaktovat nejbližší zastupitelský úřad ČR a informovat se o tom, v jakém jazyce probíhá pohovor).

 

■ Registrace na Oddělení azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (OAMP)

Registrace na OAMP je obvykle organizována (avšak ne vždy!) jednotlivými středisky (více informací obdržíte po příjezdu do střediska). Každý student, kterému bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu, dostane nejdříve do pasu vízum na 60 dní (D/VR/23/…). Po příjezdu do ČR je každý student ze zákona povinen osobně se registrovat na OAMP, a to ve lhůtě 3 pracovních dní ode dne vstupu na území ČR. Na OAMP je student povinen dostavit se s platným cestovním pasem k pořízení biometrických údajů za účelem vydání průkazu o povolení k pobytu. Přesná adresa pracoviště, které zajišťuje vydání průkazu o povolení k pobytu, je studentovi sdělena na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí při udělení víza na 60 dní za účelem převzetí povolení k pobytu. V průběhu 60 dní ode dne pořízení biometrických údajů je student vyzván k převzetí průkazu o povolení k pobytu. Poplatek za vyřízení průkazu činí 2500 Kč.

 

■ Pojištění

K vyzvednutí víza/resp. povolení k pobytu musíte předložit doklad minimálně o „Základním zdravotním pojištění“ (výše limitu pojistného plnění musí být alespoň 60.000 EUR) na celou dobu pobytu (resp. na dobu udělení povolení k dlouhodobému pobytu, tedy na 12 měsíců). Nicméně všem studentům doporučujeme uzavřít smlouvu o „Komplexním zdravotním pojištění“ na dobu udělení povolení k dlouhodobému pobytu, tedy na 12 měsíců.

 

■ Lhůta pro vyřízení víza od podání žádosti

Procedura vyřízení dlouhodobého pobytu se řídí správním řádem ČR. Správní řízení může být přerušeno například v případě, že Ministerstvo vnitra žádá o doložení dalších dokumentů, chybějící ověření nebo vyzve vyzvat studenta k dalšímu pohovoru apod. Je tedy nutné počítat s možnou delší lhůtou na vyřízení. Standardní lhůta pro vyřízení dlouhodobého pobytu trvá 60 dní, nicméně za určitých okolností (viz výše) může vyřízení dlouhodobého pobytu trvat i 3-5 měsíců. O podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu by tedy měli uvažovat pouze studenti, kteří si podají žádost v dostatečném předstihu (nejlépe alespoň 4 – 5 měsíců před začátkem kurzu!).

 

■ Pohyb v rámci schengenského prostoru Povolení k dlouhodobému pobytu je platné i pro vstup do ostatních států schengenského prostoru, maximálně však na dobu 90 dnů v průběhu 6 měsíců.

 

Seznam dokumentů k podání žádosti o vízum: http://www.mvcr.cz/clanek/vizum-k-pobytu-nad-90-dnu-dlouhodobe.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d